top of page

Algemene voorwaarden.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op zowel de prestaties als de overeenkomsten van Pictam Photography.  Op de overeenkomsten is de Belgische wet van toepassingen.  Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement 8500 Kortrijk. De verkoopsvoorwaarden zijn verondersteld gekend door de opdrachtgever/klant.

 

Betalingen

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur (poststempel als referentiedatum indien via de post verstuurd), tenzij anders vermeld op de factuur.  Betaling gebeurt op rekeningnummer BE86 1030 2348 1950 op naam van Annick Mahieu.  Bij niet betaling, of gedeeltelijke betaling na de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 15% verschuldigd zijn op het openstaande bedrag.  Wanneer na 15 dagen na vervaldag het verschuldigde bedrag niet werd betaald, ontstaat van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht op schadevergoeding van 15% op het dan openstaande bedrag, met een minimum van € 30,00.  Ook bijkomende kosten door niet-betaling van de factuur (bijvoorbeeld van aangetekend schrijven) worden aangerekend aan de klant.

 

Klachten en protesten

Deze dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Prijzen en overeenkomst

De fotograaf kan de prijzen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing.  Bij bestelling dient de klant op eigen initiatief kennis te nemen van eventuele wijzigingen van de prijzen die op dat ogenblik geldig zijn.  De klant krijgt echter de prijs van het moment van overeenkomst, wat losstaat van eventuele prijsstijgingen.  Ook de prijs op de offerte blijft geldig voor die specifieke opdracht.

Offertes van Pictam Photography zijn vrijblijvend en blijven geldig tot 30 dagen na ontvangst door de klant.  Er is een overeenkomst wanneer de klant binnen deze 30 dagen de offerte ondertekend terugstuurt tav Annick Mahieu, Pictam Photography en is hierbij bindend tussen beide partijen.  Andere akkoorden (ook mondelinge) vervallen bij het ondertekenen van deze overeenkomst.  Wanneer ontwerpen of studies worden gevraagd buiten de voorziene periode van de overeenkomst, zal hiervoor een uurtarief van €45,00 integraal worden aangerekend.  Dit ontwerp dient steeds betaald te worden, ook als het werk niet wordt gebruikt of afgedrukt.

Alle bestanden van ontwerpen (fotoboeken, kaartjes, uitnodigingen, ed) blijven eigendom van Pictam Photography en worden afgedrukt door de fotograaf zelf.  Deze bestanden worden niet vrijgegeven aan de klant.  De overeenkomst betreft steeds een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

 

Beeldmateriaal

Het gemaakte beeldmateriaal door Pictam Photography/Annick Mahieu kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram.  Pictam Photography kan het beeldmateriaal ook gebruiken voor promotionele doeleinden en publicaties (zoals portfolio, flyers, folders en ander drukwerk, in tijdschriften, voor wedstrijden, als beursmateriaal, als demonstratiemateriaal).  Indien de klant dit niet wenst, dient deze de fotograaf hiervan uitdrukkelijk op de hoogte te brengen.

De foto’s, gemaakt door Pictam Photography worden beschouwd als artistiek werk, zijn onderhevig aan auteursrechten en blijven eigendom door de fotograaf (Annick Mahieu).  Bij volledige betaling, koopt de klant het recht op de foto’s af te drukken en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.  Wanneer de foto’s voor commerciële doeleinden worden gebruikt, dient dit vooraf besproken te worden met de fotograaf en wordt, indien nodig, een gepaste vergoeding voorzien aan de fotograaf.  Wanneer dit niet gebeurt heeft de fotograaf recht op een schadevergoeding.  Betaling van de schadevergoeding geeft niet het recht om de foto’s te gebruiken.  De foto’s mogen op sociale media worden gedeeld, mits vermelding van “Pictam Photography” of “www.mushin.biz”.

De foto’s worden aangeleverd in JPEG-, TIFF- of PNG-formaat, volgens afspraak tussen de fotograaf en de klant (er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt).  Ze worden in hoge resolutie aangeleverd.  Indien de klant dit wenst, worden de beelden ook in lage resolutie (zoals voor sociale media) aangeleverd.  De beelden mogen niet verder bewerkt worden (zoals met filters, uitsnijden of andere).

De fotograaf is niet verantwoordelijke voor kleurafwijkingen op afdrukken die niet door haar werden afgeleverd.  De beelden die de klant krijgt, zijn een selectie en bewerking, gemaakt door de fotograaf.  De bewerking gebeurt met de grootste zorg en in de eigen stijl van de fotograaf.  Foto’s die niet binnen deze selectie vallen, kan de klant onder geen beding verkrijgen.

 

Afspraken

Wanneer door de klant niet aan de gevraagde acties of voorbereidingen wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om een fotosessie te annuleren zonder annulatievergoeding aan de klant.  De fotograaf kan de fotosessie ook weigeren wanneer door bijkomende informatie het voor de fotograaf niet meer aanvaardbaar is de opdracht uit te voeren.

 

Leveringen

Wanneer de verzending van een bestelling per post of per koerier gebeurt, kan Pictam Photography niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, toegebracht tijdens de levering.  Leveringstermijnen worden alleen bij wijze van inlichting verstrekt en kunnen nooit aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens laattijdige levering.  Gevallen van overmacht, staking ed. heffen onze verkoopsvoorwaarden op.

 

Aansprakelijkheid

De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of indirecte, ontstaan op de opdrachtgever/klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de fotograaf.  Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het bedrag van de vergoeding, betaald door de opdrachtgever.  De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade, veroorzaakt door vallen ed. tijdens de fotosessie.  De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van eigendom van de klant voor, tijdens of na de fotosessie.

Bij overmacht die leiden tot verlies van gegevens (waaronder diefstal maar ook een defect aan de geheugenkaart, het fototoestel of datacrash) kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Huwelijksfotografie

De boeking bij Pictam Photography is pas definitief na betaling van 25% voorschot van de offerte.  Dit voorschot dient tevens als annulatiekost (waardoor dit bedrag bij annulatie van de opdracht niet kan teruggevorderd worden).  In de week na het huwelijk wordt 50% van het afgesproken bedrag betaald.  Bij ontvangst van de beelden/afdrukken/fotoboek wordt de resterende 25% betaald.  Wanneer door overmacht de fotograaf niet kan aanwezig zijn wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-sessie.

Het geleverde aantal foto’s is afhankelijk van de duur van de reportage en wordt vooraf afgesproken met de klant.  Voorwaarden onder “beeldmateriaal” zijn ook hier van toepassing.

Het huwelijksalbum wordt gedrukt na goedkeuring door de klant.  Binnen de prijs zijn 2 correctierondes inbegrepen.  Ook als het huwelijksalbum niet wordt gedrukt, moet de opmaak steeds betaald worden.

bottom of page